Naujienos

Apie fondą

Fondo steigėjai ir veikla

Siekiant tęsti koncerno „Achemos grupė“ įkūrėjo prezidento dr.Bronislovo Lubio mecenatystės veiklą, jo žmonos Lidijos Lubienės ir koncerno „Achemos grupė“ iniciatyva 2013 m. balandžio mėnesį įsteigtas Dr.Bronislovo Lubio vardo labdaros ir paramos fondas.

Didžiausio fondo dėmesio ir paramos sulauks mažiau valstybės lėšų sulaukiančios, bet šalies klestėjimui labai svarbios sritys:
- Mokslas ir švietimas: skiriamos stipendijos gabiems studentams, skatinami mokslininkai už jų pasiekimus, remiami moksliniai tyrimai ir inovaciniai projektai, įgyvendinami bendradarbiaujant šalies universitetams ir verslo įmonėms.
- Menas ir kultūra: remiami kūrybiniai darbai, renginiai, projektai, turintys neabejotiną reikšmę šalies kultūrinių tradicijų puoselėjimui ir vystymui, visuomenės ir valstybės istorinių ir kultūrinių šaknų išsaugojimui.PARAMOS SKYRIMO TVARKA
 

I.                   BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1.      Dr. Bronislovo Lubio vardo labdaros ir paramos fondo (toliau – Fondas) paramos skyrimo tvarka nustato paramos prašymų pateikimo, vertinimo, atrankos bei paramos išmokėjimo tvarką.
2.      Fondas veikia pagal LR Labdaros ir paramos įstatymą bei kitus labdaros ir paramos veiklą reglamentuojančius teisės aktus. Fondo teikiama labdara ir parama turi atitikti minėtų teisės aktų nuostatas, paramos ar labdaros gavėjai turi būti tinkami gauti paramą (labdarą), kaip numatyta šiuose teisės aktuose.  
 
II.                FONDO  TIKSLAI IR REMIAMOS VEIKLOS
 
3.      Pagrindinis Fondo veiklos tikslas – išlaikyti Dr. Bronislovo Lubio kaip mecenato veiklos tęstinumą, remti darbus, iniciatyvas ir projektus, kurie padeda kurti intelektualią, išsilavinusią, kultūringą ir modernią Lietuvos visuomenę.
4.      Pagrindinės Fondo rėmimo sritys:
4.1.  Mokslas ir švietimas (stipendijos gabiems moksleiviams ir studentams, mokslininkų ir pedagogų skatinimas už pasiekimus, mokslinių tyrimų ir programų rėmimas).
4.2.  Menas ir kultūra (parama darbams, renginiams, objektams, turintiems neabejotiną reikšmę šalies kultūrinių tradicijų puoselėjimui ir vystymui, visuomenės ir valstybės istorinių ir kultūrinių šaknų išsaugojimui).
4.3.  Bendruomeniškumo ir pilietiškumo skatinimas (parama valstybinių ir visuomeninių organizacijų įgyvendinamiems projektams).
 
III.             PARAMOS PRAŠYMŲ TEIKIMAS
 
5.      Laisvos formos prašymus suteikti paramą ar labdarą Fondui gali teikti fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau – pareiškėjai), turintys teisę gauti paramą (labdarą). Prašymų esmė turi atitinkti pagrindines Fondo rėmimo sritis (šios tvarkos p.4).
6.      Paramos prašyme turi būti nurodyta: pareiškėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė, trumpas prisistatymas, paramos poreikio priežastys, paramos panaudojimo tikslai, prašoma paramos suma, banko sąskaitos rekvizitai, nurodoma, ar anksčiau buvo gauta parama iš Fondo. Jei pareiškėjas yra juridinis asmuo, turi būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis paramos gavėjo statusą, jei pareiškėjas yra fizinis asmuo, turi būti pateikti dokumentai patvirtinantys labdaros gavėjo statusą. Papildomus dokumentus ar informaciją pareiškėjas pateikia Fondo vadovui  paprašius.
7.      Prašymai paramai ar labdarai gauti gali būti teikiami Fondui visus kalendorinius metus. Tas pats pareiškėjas pakartotinai gali pateikti prašymą Fondui tik praėjus metams nuo paramos ar labdaros gavimo iš Fondo. Visi kiti paramos prašymai pateikti tais pačiais metais nebus svarstomi. 
8.      Pareiškėjai prašymus skirti paramą ar labdarą siunčia Fondo vadovui, o sprendimą dėl paramos (labdaros) skyrimo priima Fondo valdyba. Paramos ar labdaros siekiantys pareiškėjai prašymus siunčia el. paštu: fondas@achemosgrupe.lt arba paštu adresu Dr. Bronislovo Lubio vardo labdaros ir paramos fondas, Vykinto g. 14, LT-08117, Vilnius.
 
IV.             PARAMOS PRAŠYMŲ VERTINIMAS IR ATRANKA
 
9.     Visi gauti paramos (labdaros) prašymai yra registruojami.
10.  Fondo vadovas įvertina paramos prašymo atitikimą formaliems reikalavimams, nustatytiems šios tvarkos 5-7 punktuose, jei reikia, kreipiasi į pareiškėją ir patikslina paramos (labdaros) prašyme esančią informaciją.
11.  Užregistruoti paramos (labdaros) prašymai pateikiami Fondo valdybos nariams ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki paskirtos Fondo valdybos posėdžio datos.
12.  Fondui pateikti prašymai Fondo valdyboje svarstomi ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį.
13.  Paramos (labdaros) prašymai vertinami atsižvelgiant į šiuos kriterijus:
13.1.  Paramos (labdaros) prašymo atitikimas pagrindinėms Fondo rėmimo sritims.
13.2.  Paramos (labdaros) prašytojo statusas, jo patirtis veikloje, kuriai prašoma skirti paramą.
13.3.  Suteiktos paramos ilgalaikė vertė visuomenei ar jos daliai.
13.4.  Atitikimas Fondo rėmimo tradicijoms.
13.5.  Nepriekaištinga pareiškėjo reputacija.
14.  Fondo valdyba paramos (labdaros) prašymo įvertinimui ir sprendimo priėmimui gali paprašyti pareiškėjo suteikti papildomą informaciją ar pristatyti papildomus dokumentus arba, esant reikalui, pakviesti pareiškėją į Fondo valdybos posėdį, kuriame svarstomas konkretus paramos (labdaros) skyrimo klausimas.
15.  Fondas gali skirti paramą (labdarą) savo iniciatyva, Fondo valdybos sprendimu. Tačiau ši parama (labdara) neturi prieštarauti Labdaros ir paramos įstatymo nuostatoms dėl paramos (labdaros) teikimo bei panaudojimo.
16.  Fondo valdyba turi teisę vykdyti paramos (labdaros) teikėjo valią, jei paramos (labdaros) teikėjas nurodo konkretų paramos (labdaros) gavėją arba nurodo tvarką, pagal kurią turi būti teikiama jo skirta parama (labdara). Šios nuorodos neturi prieštarauti Labdaros ir paramos įstatymo nuostatoms dėl paramos (labdaros) teikimo bei panaudojimo.

V.                PARAMOS IŠMOKĖJIMO TVARKA
 
17.  Parama ar labdara skiriama tik vadovaujantis Fondo valdybos sprendimu, remiantis valdybos nutarimu, iš Fondo piniginių lėšų.
18.  Apie paramos ar labdaros skyrimą/neskyrimą kiekvienas pareiškėjas informuojamas elektroniniu ar paprastu paštu per 10 darbo dienų po Fondo valdybos posėdžio, kuriame buvo svarstomas pareiškėjo prašymas.
19.  Jeigu skirtos paramos (labdaros) suma yra 14 tūkst. Eur ir daugiau, pasirašoma paramos sutartis, kuri turi būti tvirtinama notaro, mokestį notarui pagal galimybes sumokant per pusę Fondui ir pareiškėjui, kuriam yra skirta parama.
20.  Fondo valdybai pageidaujant, paramos sutartis gali būti pasirašoma ir kai skirta parama yra mažesnė nei 14 tūkst. Eur (atskiru Fondo valdybos sprendimu).
21.  Pareiškėjai, su kuriais yra sudaroma paramos sutartis, įsipareigoja bendradarbiauti su Fondo atstovais ir teikti Fondui ataskaitas apie paramos panaudojimą, o taip pat viešinti informaciją apie paramos suteikimą, sutartyje numatyta tvarka ir būdais.
22.  Informacija apie paramos ir labdaros gavėjus skelbiama Fondo internetinėje svetainėje.